Kontakty

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem rodziców. Jest to uprawnienie całkowicie niezależne od władzy rodzicielskiej, tzn. także w przypadku jeżeli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej zachowuje on prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem i może ich dochodzić przed sądem.

Zasadą jest, że jeśli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, to rodzice wspólnie powinni ustalić sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców. Pod uwagę należy wziąć dobro dziecko, ale też rozsądne życzenia dziecka, jeśli ze względu na swój wiek, jest ono w stanie je wyrazić. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia jedno z nich powinno wystąpić z wnioskiem o ustalenie kontaktów do sądu opiekuńczego. 

W ramach spraw związanych z kontaktami oferujemy :

  • pomoc w gromadzeniu dokumentacji i środków dowodowych, niezbędnych do prowadzenia postępowania,

  • sporządzenie wniosku wraz z roszczeniami zabezpieczającymi,

  • złożenie wniosku do właściwego sądu wraz z opłatą,

  • uczestnictwo w rozprawach,

  • sporządzanie pism procesowych,

  • monitorowanie prawidłowości wykonania orzeczenia, proponowanie środków procesowych (w razie konieczności) w celu egzekwowania prawomocnych orzeczeń.