Prawo administracyjne

Prawo Administracyjne jest dziedziną prawa, w której Państwo w pełni realizuje swoje władcze kompetencje wobec obywateli, regulując szczegółowo zasady funkcjonowania samego Państwa oraz obywateli w jego ramach. Specyficzną cechą tego prawa i postępowań związanych z jego stosowaniem, jest występowanie podmiotu mającego kompetencje do wydawania władczych decyzji oraz obywatela poddanego skutkom tych decyzji. Decyzje są wydawane np. sprawach dotyczących budowy domu, w sprawach dotyczących obowiązku meldunkowego, wydania paszportu, zezwolenia na pobyt czy podziału gruntów na działki.

Prawo administracyjne tworzą zazwyczaj normy bardzo skomplikowane i abstrakcyjne, przez co często okazują się być zupełnie niezrozumiałe nie tylko dla obywateli, ale i podmiotów je stosujących.

Udzielana przez Naszą Kancelarię pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego polega na:

  • udzielaniu porad prawnych,

  • sporządzaniu projektów pism, zażaleń, odwołań od decyzji, podań, wniosków;

  • reprezentowaniu w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej,

  • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  • zaskarżaniu decyzji administracyjnych do urzędów wyższej instancji,

  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych.